برگشت

alizelzele

هدیه سابسکریپشن tier-1

یکی از پلن های هدیه را انتخاب کنید، هدیه به صورت اتفاقی از بین یوزر های کامیونیتی توسط توییچ اهدا خواهدشد.

۱ گیفت ساب

۱۰۲,۲۰۰ تومان

۵ گیفت ساب

۵۱۱,۰۰۰ تومان

۱۰ گیفت ساب

۱,۰۲۲,۰۰۰ تومان

۲۰ گیفت ساب

۲,۰۴۴,۰۰۰ تومان

۵۰ گیفت ساب

۵,۱۱۰,۰۰۰ تومان

۱۰۰ گیفت ساب

۱۰,۲۲۰,۰۰۰ تومان