برگشت

Ninja

هدیه سابسکریپشن tier-1

یکی از پلن های هدیه را انتخاب کنید، هدیه به صورت اتفاقی از بین یوزر های کامیونیتی توسط توییچ اهدا خواهدشد.

۱ گیفت ساب

۱۱۰,۷۰۰ تومان

۵ گیفت ساب

۵۵۳,۵۰۰ تومان

۱۰ گیفت ساب

۱,۱۰۷,۰۰۰ تومان

۲۰ گیفت ساب

۲,۲۱۴,۰۰۰ تومان

۵۰ گیفت ساب

۵,۵۳۵,۰۰۰ تومان

۱۰۰ گیفت ساب

۱۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان